در من            منی نشسته            که زن را دوست دارد

زنی    که هر شب          به خوابم می آید     

منی در من       را دوست دارد       دارد

دیوانه از من پر می شود        از دیوانه دیوانه ترم 

ترم حتی در رختخواب         به بیداری پناهنده ام 

به زن بگویید         آهسته به خوابم بیاید           هنوز بیدارم

پچ پچ نه           پچ پچ نه

این بیداری در خواب است

به زن بگویید آهسته بگوید

آهس ته      آ ه س ت ه ب ...