پنجشنبه89.3.6 مراسم شعرخوانی  

                                            کتابخانه طالقانی ساعت ۱۹

 

                              ساجده کشمیری شاعر     

 

بهشت از دهان تو پی داست

البته از چشم من

که جهنم را دور زده و خاب آنده شد در گوش ام

در تماس با کمی از مردآی عالم و زیر مجموعه ی ابراهیم

زیر نارنج مرتضای علی         سفارشی نمی کند

چند لای روسری اضافه آورده ام       در تعریف منحنای پرده دری

روی آخر جنگ را می پوشان ام ات هم

به روح آخر زمین

تکان نه خور       برخاسته از تو تن تماس

نجیب ام یه هم چی چیزی تکان دهنده

موافق را باد به گو به زند.(1) 

 

 1-دوم مجموعه شعر کشمیری ساجده

 قِ یه اَ دار و رار نه این بود هر چه بی نم تو بی نم