شعرخوانی به مناسبت یکمین سالگرد ساجده کشمیری

 

                                                   باحضور شاعران: 

مسعود فرح.موسابندری.سعید آرمات.علی آموخته نژاد.محمد ذوالفقاری.بلقیس بهزادی.امین امیری.سپیده مختاری.محمد شعبانی.زهرا پورکهن دل.جواد قاسمی. آرسو ایمانی

                                                           مجری :  

                                                       جواد ضمیری