ماهنگامی به آن چه تفکر نامیده می شود ٫دست می یابیم که خود مستقلا فکر کنیم. برای آن که چنین تلاشی به موفقیت برسد٫ما باید آماده ی یادگیری نحوه تفکر باشیم.*۱ 

 

 

 

 

*۱-کتاب معنای تفکرچیست؟(مارتین هایدگر)ترجمه ی فرهاد سلمانیان