دنده یک

تا سر بالایی   بالای سر تو                 پیچ ها می روند

اما    یک چیز در دل من می ماند

دنده دو

در پیله ام خوابیده ام                   گل خوابم را می بیند   

جاده ها نمی رسند                برای رسیدن

خوابم را هنوز ندیده ام 

دنده سه

کسی برای مرگ چکاوک       آواز نمی خواند       

اما             پشت سر من     کسی آواز می خواند

دنده چهار

گفتی                 کسی برای کسی که دلش تنگ می شود

دلش تنگ می شود

چکاوک می خواند                مرگ پریده بود